Aanzet voor een verhaaltje van een kwartiertje:

De verliefde Sarah

 

Op 24 juli 2014 schrijf ik dit verhaal. In grote lijnen had ik de basislijn al ingesproken op een voicerecorder van mijn telefoon.

Het gaat dus over 2 tegenspelers:

1.een extreem lange man die het maar raar vind dat hij overal te groot voor is

2.een veel kleinere jonge vrouw die heel nieuwsgierig is naar de grote geheimen die er in het leven voorkomen


De jonge vrouw wordt dan plotseling heel erg verliefd op de lange man en de man geraakt hier erg door in de war.

Dit was vooral omdat de meeste vrouwen hem altijd afwezen omdat hij veel en veel te lang was. Wat moest een vrouw nou met zo'n lange slungel die hij was? Dacht hij dan bij zichzelf. Ja, dat is wel grappig als je even wilt lachen, maar niet om serieus mee om te gaan had hij bij de meeste vrouwen ervaren en hij had gemerkt dat de meeste vrouwen nou eenmaal vaak liever over hun man willen heersen en dat kon natuurlijk niet wanneer zij te veel tegen hem op moesten kijken. 

Maar bij deze vrouw was het allemaal anders.

Zij was geen gewone doorsnee vrouw, maar een hele bijzondere vrouw die op zoek naar echte mensen en ze was er volkomen van overtuigd dat er ook werkelijk echte mensen bestonden.

En je kon echte mensen maar aan 1 ding herkennen en dat was wanneer ze iets van een klein beetje zelfspot konden laten zien, maar daar dus niet in door waren geslagen.

En dit kwam omdat ze iets in het leven waren tegen gekomen dat niemand hen af kon nemen.

En misschien kun je dit het beste samenvatten als een puur geloof van een liefde dat leven geeft. Zij bezitten dus eigenlijk een leven gevende geest.

.

 

wordt vervolgd

 

 

Impetus for a story of fifteen minutes:

Sarah that was falling in love


On July 24, 2014 I wrote this story. Broadly speaking, The baseline I recorded already on a voice recorder of my phone.

So in this play there are 2 opponents:

1.A extremely tall man who find it strange that he is too big for averything.

2.A much smaller young woman who is very curious about the big secrets that she find in life occur

The young woman was falling in love very much with the tall man and the man got hit by extremely confused.

This was mainly because most women always rejected him because he was much too long. What a woman should do with such a gangling who he was? He thought to himself. Yeah, that's funny if you just want to laugh, but not seriously to deal with, he had experienced in most women, and he had noticed that just happen to most women often prefer to rule over their husbands and of course that could not when they had to look. too much against him

But this woman it was all different.

She was not just ordinary woman, but a very special woman looking for real people, and she was fully convinced that there were actually real people.

Real people and you could only recognize one thing and that was when they were able to show something a little self-deprecating but by then were not beaten up.

And this was because they had encountered no one could take them off. Anything in life

And maybe you can this best be summed up as a pure faith of a love that gives life. So they actually have a life-giving spirit.